Historyczne przemówienie w Damaszku szokuje świat

Artykuł Prestona Jamesa o tym krótkim przemówieniu Gordona Duffa na Międzynarodowej Konferencji o Zwalczaniu Terroryzmu i Religijnego Ekstremizmu w Damaszku w pierwszym tygodniu grudnia 2014 roku którego skróconą wersję przetłumaczyła pani Ola Gordon zawierał skrypt przemówienia.

Pozwoliłem sobie tekst skryptu przetłumaczyć. Tzn. tylko przemówienie Gordona Duffa. Fragment po francusku na początku filmiku do tego przemówienia nie należy, zaś krótkie wypowiedzi innych uczestników konferencji w dwóch bodajże miejscach po arabsku są i dla mnie niezrozumiałe.

Gordon Duff:

Too many people have died for people to continue speaking in terms that are unclear and just not speaking the truth. It’s time we simply said what we know, whether it’s classified information or not.
All of you have seen the results of what we’re saying. What we’re saying will fit what has happened here and what facts you’ve been able to bring out…
Our hypothesis is based on solid information, solid research on the ground, using human signals intelligence from our extensive capabilities. We don’t guess. We know what we’re talking about here.

Zbyt wiele osób już oddało swe życie dla innych, abyśmy mieli prawo kontynuować mówienie używając kategorii, które są niejasne bądź zwyczajnie unikać mówienia prawdy. Nadszedł czas byśmy powiedzieli to, co wiemy, niezależnie od tego czy są to informacje tajne, czy nie.
Wszyscy z was widzieli rezultaty tego, o czym mówimy. A to co mówimy odpowiada temu co miało tu miejsce i wszelkim faktom, które byliście w stanie wydobyć na światło dzienne …
Nasza hipoteza jest bazowana na rzetelnej informacji, rzetelnych badaniach w terenie, z wykorzystaniem sygnałów dostarczonych przez wywiad w zakresie którego mamy rozległe możliwości. My nie zgadujemy. To o czym mówimy tutaj, jest tym co wiemy.

(Tu nastąpiła zmiana położenia kamery. To i zmiana tematu sugeruje nieciągłość przekazu. – przypisek KA)

Their motivation is largely economic. They’re a criminal organization but they are part of a worldwide criminal organization.
And they’re here in your territory, taking your things – your factories, your lives, your people – for the enrichment of a specific group of people who need to be held to account. It’s almost as though it’s a police problem. This is crime.
This terrorism you’re suffering is worldwide crime on a scale we have never seen before. There has never been anything like this.

Ich motywacja jest w dużej mierze ekonomiczna. Są organizacją przestępczą, ale są oni częścią ogólnoświatowej organizacji przestępczej.
A tu są na waszym terytorium, zabierając wasze rzeczy – wasze fabryki, wam życie, waszych ludzi – dla wzbogacenia określonej grupy ludzi, którzy winni być pociągnięci do odpowiedzialności. To prawie tak, jakby był to problem dla policji. Bo jest to przestępczość.
Ten terroryzm od którego tak cierpicie jest wszechświatową przestępczością na skalę nigdy dotąd nie widzianą. Nie było czegoś takiego nigdy dotąd.

(Oklaski i krótkie wypowiedzi kilku osób w tym jednej kobiety. – przypisek KA)

I appreciate your statements and I recognize the truth and honesty of what you were saying but I do believe there are areas of misunderstanding how the United States works politically.
And this is a problem, a tremendous problem in the Middle East and one of the things that’s driven us here is it’s very difficult to understand what has happened as far as Israeli control of American politics and I will, as succinctly as possible, I will explain this to you.

Doceniam wasze wypowiedzi i rozpoznaję w tym co mówicie prawdę i uczciwość, jednakże jestem przekonany, że istnieją w tym obszary niezrozumienia politycznego działania Stanów Zjednoczonych.
I to jest problemem, ogromnym problemem na Bliskim Wschodzie, a jedną z rzeczy, które przywiodły nas tutaj jest to, że bardzo trudne do zrozumienia jest to, co nastąpiło w zakresie izraelskiej kontroli nad amerykańskim życiem politycznym, a ja, tak krótko jak to możliwe, postaram się wyjaśnić to wam.

(Tłumacz – przypisek KA)

In 2005, the Supreme Court of the United States had a decision on a case called Citizens United.
The decision of the Supreme Court legalized unlimited corporate bribery.
This turned control of the Congress of the United States over to human traffickers, narcotics traffickers and in particular, the most powerful individual in the United States today is a gambling boss named Sheldon Adelson, an Israeli citizen who fled the US living in Macau.
He spent over one billion dollars in the last election and bought control of both Houses of Congress.
Now Senator John McCain, the father of al Nusra, the father of ISIS, will be running US legislative and military foreign policy.

W 2005 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych podjął decyzję w sprawie o nazwie Zjednoczeni Obywatele. Ta Decyzja Sądu Najwyższego zalegalizowała nieograniczone korporacyjne przekupstwa.
Oddała ona kontrolę nad Kongresem Stanów Zjednoczonych handlarzom ludźmi, handlarzom narkotyków, w szczególności, najpotężniejszej jednostce w Stanach Zjednoczonych, którą jest dziś szef hazardu nazwiskiem Sheldon Adelson, obywatel Izraela, którzy uciekł ze Stanów, a żyje on w Makau.
To on wydał ponad miliard dolarów w ostatnich wyborach i kupił sobie kontrolę nad oboma izbami Kongresu.
Obecnie senator John McCain, ojciec al Nusry, ojciec ISIS, będzie kierował legislacyjną i wojskową polityką zagraniczną USA.

(Tłumacz – przypisek KA)

American generals like General McInerny and General Paul Vallely, specialists in psychological warfare, helped organize Daish.
They have traveled in and out of your country here, Syria, over and over, as had Senator John McCain. Meeting with al Qaeda – an organization created by the American, Saudi and Israeli Defense Forces and Intelligence Services.

Amerykańscy generałowie tak jak general McInerny i generał Paul Vallely, specjaliści w wojnie psychologicznej, pomogli zorganizować Daish (To fonetycznie oddana arabska nazwa państwa islamskiego zwanego na Zachodzie ISIS albo ISIL – przypisek KA).
Oni przybywali do waszego kraju, Syrii, i do regionu wielokrotnie w tę i z powrotem, podobnie jak senator John McCain. Spotykając się z al-Kaidą – organizacją stworzoną przez amerykańskie, saudyjskie i izraelskie służby wojskowe i wywiadowcze.

(Tłumacz – przypisek KA)

Only a week ago, the US Secretary of Defense Chuck Hagel, resigned. Chuck Hagel was the individual that stopped the United States from bombing Syria over the false flag gas attacks near Aleppo.

Zaledwie tydzień temu, amerykański sekretarz obrony Chuck Hagel, podał się do dymisji. Chuck Hagel był itą osobą, która zastopowała Stany Zjednoczone przed bombardowaniem Syrii w nastepstwie operacji fałszywej flagi – ataków gazowych w pobliżu Aleppo.

(Tłumacz – przypisek KA)

Gordon Duff: It was our organization here that supplied the intelligence that stopped those attacks.

To nasza organizacja tutaj była dostarczycielem informacji wywiadowczej, która zatrzymała te ataki.

(Tłumacz – przypisek KA)

It’s our goal here, while we are here, to try to establish a method of communication that will allow Syria and other nations within the area to understand Israel’s control of the US, the control of the US by organized crime and how the US government is subservient to a worldwide criminal organization.

Naszym celem tutaj, podczas naszej bytności tu, jest próba znalezienia metody komunikowania się, która pozwoli Syryjczykom i innym narodom na tym terenie zrozumieć kontrolę Izraela nad USA, kontrolę USA przez zorganizowaną przestępczość i jak to jest, że rząd USA jest podporządkowany ogólnoświatowej organizacji przestępczej.

(Tłumacz – przypisek KA)
Koniec skryptu

 

W ub. tygodniu na Konferencji o Zwalczaniu Terroryzmu i Religijnego Ekstremizmu w Damaszku, Syria, Gordon Duff wygłosił istotne historyczne przemówienie, które wywołało fale szoku na świecie.

Gordon Duff był członkiem delegacji Veterans Today, która podróżowała do Damaszku i była w konsultacji z Zarządem VT i innymi podobnie myślącymi ze wspólnoty militarnej i wywiadowczej.

Przemówienie Gordona Duffa szybko mieniło fokus całej konferencji i teraz wysyła fale szoku na świecie w różnych służbach dyplomatycznych, militarnych i wywiadowczych.

Dlaczego jego przemówienie jest historyczne? Z wielu powodów. Jest to pierwsze przemówienie w historii amerykańskiego „niedziałającego” zespołu wywiadu, które dało odprawę wojskową publiczności tego typu, w tym liderzy militarni rożnych sił plemiennych z Libanu, Syrii i Iraku, razem z rosyjska delegacją i wielu innymi z całego świata.

Który amerykański generał zostawił w Iraku sterty broni ciężkiej i amunicji, dla mającej się wkrótce pojawić ISIS/ISIL/Daish?

ISIS, znana także jako ISIL, Daish, Al Qaeda wersja 2, albo Al CIA Duh wersja 2. Jak taka grupa mogła rozrosnąć się tak szybko i natychmiast stać się tak dobrze uzbrojoną i bezkarną?

Ale co ważniejsze, Duff, wybitny międzynarodowy konsultant ds. wywiadu i bezpieczeństwa, zidentyfikował przyczynę dysfunkcjonującego zaangażowania USA w Iraku i Syrii i prawdziwy powód ISIS / Daish.

Przemówienie Duffa natychmiast zmieniło cały ton konferencji i zwróciło jej uwagę na bardzo praktyczny temat prawdziwych przyczyn ISIS/Daish. Natychmiast przeniosło fokus z teoretycznych dyskusji o terroryzmie i ekstremizmie, na poziom praktyczny – kto za to odpowiada i dlaczego.

Gordon Duff po raz pierwszy tak publicznie w prostych słowach przedstawił prawdziwą przyczynę ISIS/Daish, i to ujawnienie przez tak bardzo wiarygodnego profesjonalisty teraz wywołuje szok na całym świecie.

Duff oświadczył, że teraz jest zbyt wielu którzy zmarli mówiąc wyraźnie, ze nadszedł czas dzielenia się kluczowymi hipotezami w oparciu o sygnały wywiadu.

To co się dzieje w Iraku i Syrii z ISIS to nie terroryzm, to po prostu ZBRODNIA. Jest to dzieło międzynarodowej zbrodniczej kabały, która zdobyła kontrolę nad amerykańskim Kongresem.

Zbrodniczą kabałę Duff zidentyfikował jako Izraelczyków i wskazał, że jest to światowa zbrodnia na nigdy wcześniej niespotykana skalę.

Duff wyjaśnił w jaki sposób decyzja o Citizens United Sądu Najwyższego umożliwiła magnatowi z zorganizowanej przestępczości amerykańsko-izraelskiej działającemu z Makao, Sheldonowi Adelsonowi, zasadniczo kupić kontrolę nad obu: Izbą i Kongresem w ostatnich wyborach, jak Kongres dostał się pod kontrolę międzynarodowego syndykatu zbrodni, który specjalizuje się w handlu ludźmi i narkotykami.

Duff zidentyfikował również amerykańskich generałów McInerneya i Vallely’ego jako zaangażowanych w organizację Daisch, razem z sen. Johnem McCainem.

Wskazał także, że sekretarz obrony Chuck Hagel [właśnie zrezygnował] uniemożliwił amerykańskie bombardowanie Syrii w odpowiedzi na gazowy atak fałszywej flagi wAleppo, Syria.

Teraz dla każdego powinno być jasne, że utworzenie ISIS/Daish nastąpiło nie z powodu terroryzmu, ale bezprawnego wpływu na amerykański system polityczny ulokowanego w Izraelu syndykatu zbrodni, w którym grupa wewnątrz Kongresu, wojskowa i wywiadowcza wmanipulowano we wsparcie utworzenia ISIS/Daish.

Tłum. Ola Gordon
Źródło: www.veteranstoday.com
Posted by Preston James, Ph.D on December 13, 2014
Historic Speech in Damascus sends Shockwaves around the World

„Here is transcript of this Historic Keynote Address by Gordon Duff at the International Conference on Combating Terrorism and Religious Extremist Conference held in Damascus, Syria first week of December, 2014. Gaps are where his speech was translated to listeners…”

 

http://www.prawica.net/40244

Reklamy

Posted on 30 grudnia 2014, in JUDAIZM/MOZAIZM/SYJONIZM, Społeczeństwo/polityka. Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: